تخفیفات استخر
021-26913597

محصول منقضی شده است.

خرید بلیط او پارک

بلیط عادی خردسال 64 هزار تومان بلیط عادی بزرگسال 107.500 تومان بلیط روز تعطیل ...

پرداختی شما :

ریال640,000

0%

تخفیف
سود شما

ریال0

قیمت واقعی

ریال640,000

تعداد خریداری شده

81

محصول منقضی شده است.

پارک آبی گوت که مال سمنان

...

پرداختی شما :

ریال150,000

0%

تخفیف
سود شما

ریال0

قیمت واقعی

ریال150,000

تعداد خریداری شده

2

محصول منقضی شده است.

پارک آبی تبریز

...

پرداختی شما :

ریال205,000

32%

تخفیف
سود شما

ریال95,000

قیمت واقعی

ریال300,000

تعداد خریداری شده

0

محصول منقضی شده است.

پارک آبی ایرانیان مشهد

...

پرداختی شما :

ریال250,000

0%

تخفیف
سود شما

ریال0

قیمت واقعی

ریال250,000

تعداد خریداری شده

0

محصول منقضی شده است.

سرزمین موج های آبی مشهد

...

پرداختی شما :

ریال460,000

16%

تخفیف
سود شما

ریال90,000

قیمت واقعی

ریال550,000

تعداد خریداری شده

0

محصول منقضی شده است.

پارک آبی اوشن کیش

...

پرداختی شما :

ریال1,580,000

0%

تخفیف
سود شما

ریال0

قیمت واقعی

ریال1,580,000

تعداد خریداری شده

0

محصول منقضی شده است.

سرزمین موج های آبی

...

bar-code

پارک آبی و استخر